Speerpunten

Speerpunt ‘Harmonie en veiligheid’
Als Protestants Christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om vrede en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Kenmerkend voor de school is de positieve sfeer. Binnen die veiligheid stimuleren we onze leerlingen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Onze school wil alle kansen bieden aan de kinderen om zich te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de ander en met een open vizier naar de samenleving.  

Speerpunt ‘Basisvaardigheden’
We leren uw kind basisvaardigheden aan op het gebied van kennen en kunnen, spel en sport, expressie en creativiteit. Uitgaande van de leerstof als eerste prioriteit staat de algehele ontwikkeling van onze leerlingen bij ons hoog in het vaandel. Wij achten het van groot belang onze leerlingen passend taal-, lees- en rekenonderwijs te geven en voldoende gebruik te maken van de onderwijstijd. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen ook op vrijdagmiddag naar school.

Speerpunt ‘21e -eeuwse vaardigheden’
In alle klaslokalen staan computers, laptops of Chromebooks die dagelijks worden ingezet bij de diverse vakgebieden. Het gebruik van actuele software ondersteunt het leerproces. Ook beschikken alle lokalen vanaf groep 3 over een digitaal schoolbord en de kleuterklassen over touchscreens, wat leidt tot interactieve lessen. De competenties ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking vormen samen het begrip digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is daarmee onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.

Overige competenties zijn: communiceren; samenwerken; probleemoplossend vermogen; creativiteit; kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Deze onderdelen zijn verweven in het reguliere lesaanbod van Vierkeerwijzer

Speerpunt ‘Leerlingzorg’ 
Onze leerlingen krijgen een goed op hen afgestemd onderwijsaanbod. We werken in de klas op drie niveaus. Dit staat beschreven in het groepsplan. Uiteraard kan dit alleen door het beheren van een goed georganiseerd klassenmanagement. Voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere leerstof biedt, kunnen we versnellen, verrijken of verdiepen. Daarnaast hebben we een plusklas. Hier worden deze leerlingen op hun niveau uitgedaagd. We hebben hierbij een samenwerking met de ‘Day a week school’.  

'Normen, waarden en gedrag'

Wij zien onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en ouders. De ouder kent zijn of haar kind het beste, op school hebben we onze eigen deskundigheid. Om goed onderwijs te kunnen bieden, is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect hebben voor elkaar, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. Wij gaan hierbij uit van normale gedrags- en omgangsregels. Deze gedragsregels vormen de basis voor een goed pedagogisch klimaat.

Wij verwachten van leerkrachten dat zij respectvol omgaan met kinderen en ouders en dat zij onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich bewust van het gezegde: “goed voorbeeld doet volgen”.

Wij verwachten van ouders, dat zij:

 • andere ouders en kinderen respectvol benaderen.
 • de normen en waarden van school onderschrijven.
 • meehelpen aan de ontwikkeling van hun kind en de kwaliteit van de school.
 • met de school overleggen als zij zich zorgen maken over het welzijn van hun eigen kind.
 • ervoor zorgen dat het kind elke dag op tijd naar school komt.
 • naar de informatieavond en ouderavonden komen.
 • een kind op tijd ziek melden, tussen 8.00 uur en 8.20 uur, bij voorkeur via SchouderCom en dat nieuwe gegevens, bv. een nieuw telefoonnummer, zo snel mogelijk worden doorgegeven.
 • bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom school.
 • ervoor zorgen dat het kind zindelijk is.
 • thuis positief over school praten en belangstelling tonen. Zo halen kinderen betere resultaten.
 • regelmatig het huiswerk met hun kinderen bespreken. Ze stimuleren hun kinderen om het huiswerk te maken en ze bieden hulp bij het maken van het huiswerk.